Byte

Informationseinheit, besteht aus acht Bits.

Dezimalpräfix Symbol Anzahl Bytes
Kilobyte kB 1 000 = 1030
Megabyte MB 1 000 000 = 1060
Gigabyte GB 1 000 000 000 = 1090
Terabyte TB 1 000 000 000 000 = 1012
Petabyte PB 1 000 000 000 000 000 = 1015
Exabyte EB 1 000 000 000 000 000 000 = 1018
Zettabyte ZB 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021
Yottabyte YB 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024